Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van den Eijnde Vangnetten B.V.


Begrippen:

Verhuurder: van den Eijnde Vangnetten B.V.,gevestigd te Someren

Huurder: opdrachtgever

Gehuurde: vangnetten, randbeveiligingen en trappentorens met toebehoren in de ruimste zin van het woord.

Werkzaamheden: montage en demontage van vangnetten, randbeveiligingen en trappentorens met toebehoren in de ruimste zin van het woord.

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en bindend voor, alle overeenkomsten tot het verhuren en monteren/demonteren van vangnetten/randbeveiligingen/trappentorens en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

Afspraken welke van deze voorwaarden afwijken zijn voor de verhuurder slechts bindend, indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te noemen: huurder, zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen /offertes:
Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door huurder verstrekte gegevens.

Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 1 maand na dagtekening van de offerte. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in Euro’s, exclusief verzekeringen en exclusief btw.

Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen indien deze door de verhuurder schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen en vermeldingen van maten, capaciteit en gewichten door de huurder verstrekt kan verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld of gehouden worden.

Opdracht:
Verhuurder verstrekt per jaar de door verhuurder gehanteerde prijzen ter zake de werkzaamheden, materiaal en huurprijzen.

Indien prijsbepalende factoren daartoe noodzaken is verhuurder gerechtigd de gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen. Dit zal schriftelijk aan de huurder moeten worden gemeld.

De opdracht dient schriftelijk te worden verstrekt aan verhuurder. Bij de opdracht dient door huurder alle, volgende de richtlijnen van de verhuurder, benodigde gegevens te wordenverstrekt .

Huurperiode:
Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een onbepaalde tijd.

Vanaf het in de offerte vermelde tijdstip wordt huurprijs per week doorberekend tot einde huurovereenkomst. De huurovereenkomst eindigt op de dag dat huurder schriftelijk bij de verhuurder meldt dat gedemonteerd kan worden.

Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, feestdagen en andere vrije dagen, uitgezonderd zaterdag en zondag, meegerekend en telt een gedeelte van een dag voor een hele dag.

De huurprijs geldt per week op basis van 52 weken per jaar en een gedeelte van week wordt
naar rato doorberekend.

Huurder is verplicht vakantieperiode(s) vooraf schriftelijk aan verhuurder te melden, gedurende deze periode wordt door verhuurder geen huur doorberekend.

Indien vakantieperiode(s) niet schriftelijk is/zijn gemeld zal de huurprijs worden doorberekend.

De huurder is verplicht de melding, dat gedemonteerd kan worden, schriftelijk, minimaal vijf werkdagen van tevoren, aan verhuurder te melden. Vanaf dag dat schriftelijke afmelding plaatsvindt worden geen huurtermijnen meer in rekening gebracht.

De huurder dient het gehuurde op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan de verhuurder ter beschikking te stellen, tenzij tijdig voordien schriftelijk de overeenkomst wordt verlengd;

Huurder is verplicht verhuurder vrije toegang tot het gehuurde te verschaffen.

Indien het gehuurde na afmelding dan wel binnen de overeengekomen termijn niet ter beschikking van verhuurder wordt gesteld is de verhuurder gerechtigd de huurprijs en kosten door te berekenen tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder ter beschikking wordt gesteld.

De huurperiode eindigt nadat verhuurder het gehuurde heeft ingenomen d.m.v. van in-spectie en akkoordbevinding.

Montage – demontage:
Verhuurder monteert/demonteert het gehuurde op de door huurder aangegeven locatie voor rekening van de huurder.

De huurder is verplicht de locatie volgens de voorwaarden van de ARBO Wetgeving voor te bereiden (zoals o.a. randbeveiliging verdiepingsvloeren en trappengaten). Indien huurder hieraan niet voldoet kan verhuurder de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat aan die voorwaarden is voldaan. Huurder is alsdan aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade en/of veroorzaakte kosten.

Montage en demontage geschiedt uitsluitend door monteurs van verhuurder. Uitsluitend na overleg en met schriftelijke toestemming van verhuurder kan daarvan worden afgeweken. Huurder is alsdan verplicht (de)montage volgens de richtlijnen van verhuurder te verrichten. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten en schade die ontstaan indien huurder
niet volgens deze richtlijnen de werkzaamheden verricht of laat verrichten.

Verhuurder is nimmer aansprakelijkheid voor kosten schade of schadelijke gevolgen indien het gehuurde door anderen dan monteurs van verhuurder is gemonteerd of gedemonteerd of anderszins gebruikt.

Verhuurder maakt gebruik van eigen materieel. Verhuurder maakt altijd gebruik van een telescoophoogwerker. De door verhuurder berekende prijzen zijn hierop gebaseerd. Indien huurder daar vanaf wenst af te wijken, dient dit tijdig vooraf schriftelijk te worden vastgelegd. Indien verhuurder gebruik moet maken van door of namens huurder ter beschikking gesteld materieel is huurder verplicht de daarvoor noodzakelijke en wettelijke voorgeschreven voorzieningen te treffen en voor het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen zorg te dragen. De huurder is aansprakelijk voor eventueel schade en kosten ontstaan als gevolg van het niet treffen door huurder van voorstaande voorzieningen en/of verzekeringen. De verhuurder zal de daardoor ontstane schade en gemaakte kosten bij huurder in rekening brengen.

Indien, buiten de schuld van verhuurder, de werkzaamheden niet op het geplande tijdstip kunnen plaatsvinden, kan de huurder geen rechten doen gelden op eerder gemaakte afspraken met verhuurder betreffende het tijdstip van montage en/of demontage. Huurder is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade en/of veroorzaakte kosten. Indien buiten de schuld van verhuurder de montage en/of demontage niet op dezelfde dag kan worden afgemaakt brengt verhuurder de daarmee gemoeide extra kosten en eventuele ontstane schade en winstderving in rekening.

Risico:
Het gehuurde is gedurende de huurperiode voor risico van de huurder. Huurder dient zorg te dragen voor de vereiste verzekering(en) bij een solide maatschappij.

Behoudens opzet of grove nalatigheid van monteurs van verhuurder, is verhuurder nimmer aansprakelijkheid voor schade of schadelijke gevolgen door gebruik van het gehuurde of door gebreken van het gehuurde aan zaken en of personen ontstaan.

Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.

Verplichtingen van huurder:
Huurder dient het gehuurde direct bij ontvangst te controleren. Reclames moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld bij de verhuurder. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

Huurder is verplicht het gehuurde in dezelfde staat te houden en na afloop van de huurperiode aldus terug te bezorgen. Huurder dient het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en als goed huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde voorschriften in acht genomen dienen te worden.

Het is huurder niet toegestaan, behoudens daartoe uitdrukkelijk door verhuurder gegeven toestemming, veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten.

Huurder draagt zorg voor het tijdig verkrijgen van noodzakelijke en/of vereiste vergunningen.

Eigendom:
Verhuurder behoudt te allen tijde de eigendom van het gehuurde en door verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te laten controleren. De huurder verplicht zich nu reeds voor alsdan zijn medewerking hieraan te verlenen.

Verlies:
Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is, zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, verboden. Voor elke overtreding hiervan wordt huurder schadeplichtig ten aanzien van de verhuurder.

De huurder dient verhuurder onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op zijn goederen, of een gedeelte daarvan, en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling, en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met de verhuurder bestaande huurovereenkomst en is verplicht het gehuurde direct aan verhuurder ter beschikking te stellen.

Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huur verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is huurder gehouden de kosten van vervanging van het gehuurde te vergoeden. Wanneer sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan is huurder verplicht onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde instanties. Van deze aangifte dient direct een copie aan de verhuurder te worden gezonden;

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan:
Elke van de wil van de verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in vorenstaande: o.a. weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, en andere ernstige storingen in verhuurder’s bedrijf of dat van haar leveranciers, ongeacht de reden daartoe.

In geval van overmacht, waardoor redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel deovereenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Betaling:
Kosten van verrichte werkzaamheden zijn direct verschuldigd en worden direct gefactureerd.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening, zonder enige aftrek of verrekening.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald is huurder van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.

Alle redelijk gemaakte kosten van inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de huurder.

De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag

Aansprakelijkheid:
Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gehuurde en het betalen van overeengekomen prijs en de bijkomende kosten.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurder’s zijde, is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan het verhuurde of voor verrichte werkzaamheden, zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

Behouden opzet of grove schuld is verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van het personeel van verhuurder, dan wel van personen, die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging is verhuurder, op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel.

Annulering:
Bij annulering van de overeenkomst door de huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt verhuurder het recht nakoming en/of schadevergoeding van huurder te eisen.

Indien verhuurder een annulering accepteert is verhuurder gerechtigd aan de huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving

Opschorting ontbinding:
Indien de huurder niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht/geschillen:
Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst zullen naar Nederlands recht beslist worden door de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement waar verhuurder haar vestigingsplaats heeft.